جزئیات پرداخت عیدی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اعلام شد

 

از سوی دکتر مشکینی
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) 1399 کارکنان و اعضای هیأت علمی این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مجید مشکینی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل پرداخت پاداش (عیدی) سال 1399 کارکنان شامل اعضای هیأت ‌علمی و غیر هیأت ‌علمی را اعلام کرد.

4میلیون و 550 هزار تومان حداکثر عیدی کارکنان

براساس بندهای این دستورالعمل، کارکنان تمام وقت شاغل در دانشگاه که مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و دارای حکم رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و قرارداد کار معین هستند، معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمر (بدون احتساب کمک‌هزینه­ های حق تأهل، حق مسکن و حق اولاد) مشروط بر اینکه از مبلغ 30 میلیون و 337 هزار و 620 ریال کمتر و از مبلغ 45 میلیون و 506 هزار و 430 ریال بیشتر نشود، براساس روزهای کارکرد آنان قابل پرداخت خواهد بود.

براساس این دستورالعمل؛ کارکنانی که در سال جاری براساس مجوز صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به قرارداد کارمعین تغییر وضعیت گرفته‌اند، از تاریخ انعقاد قرارداد مشمول دریافت عیدی می‌شوند.

کارکنان تمام‌وقت بازنشسته و یا خرید خدمت که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه مشغول ‌کار هستند، در مقابل ۱۲ ماه خدمت، مبلغ 12 میلیون ریال عیدی دریافت می‌کنند.

میزان عیدی کارکنان ساعتی تمام ­وقت

کارکنان ساعتی تمام‌وقت مشمول مقررات تأمین اجتماعی که از ابتدای سال 1398 تا پایان اسفندماه سال جاری اشتغال به‌کار داشته و در طول سال مذکور حداقل ۲ هزار و ۲۲۰ساعت کارکرد داشته باشند، تا سقف 45 میلیون و 506 هزار و 430 ریال از عیدی بهره‌مند خواهند شد. همچنین کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته و یا مجموع کارکردشان کمتر از ۲ هزار و ۲۲۰ ساعت باشد، به‌ نسبت ساعت کارکرد، از عیدی بهره‌مند خواهند شد.

کارکنان بازنشسته که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه به‌صورت ساعتی همکاری می‌کنند، به‌نسبت کارکرد تا سقف 12 میلیون ریال از عیدی بهره‌مند می‌شوند.

همچنین کارکنان قراردادی نیمه‌وقت (که حق بیمه آنها از سوی دانشگاه پرداخت می‌شود)، در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت معادل یک‌دوم مبالغ مطرح­ شده در ابتدای این دستورالعمل پرداخت می‌شود.

کارکنان مأمور از دیگر سازمان‌ها و نهادها به دانشگاه، طبق ضوابط سازمان یا نهاد مربوطه عیدی دریافت می‌کنند.

نحوه محاسبه پرداخت پاداش (عیدی) به اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه

میزان پاداش عیدی اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت در صورت ۱۲ ماه خدمت در سال 1398 ، مبلغ 24 میلیون ریال قابل پرداخت است. میزان پاداش عیدی به اعضای هیأت ‌علمی نیمه‌وقت در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت، معادل یک‌دوم مبلغ اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است.

پاداش اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت که از طرح خدمت مشمولان متخصص استفاده می‌کنند، نسبت به کارکرد آنها مطابق پاداش عیدی اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است.

اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت چنانچه به‌صورت نیمه‌وقت با واحد دانشگاهی دیگری همکاری کنند، فقط از واحدی که به‌صورت تمام‌وقت همکاری دارند، عیدی آخر سال دریافت خواهند کرد. اعضای هیأت ‌علمی غیربازنشسته که به‌صورت تمام‌وقت یا نیمه‌وقت در استخدام سایر دانشگاه‌ها، سازمان‌ها یا نهادهای دولتی هستند، از دانشگاه یا سازمان مبدأ‌ عیدی 1399 را دریافت می‌کنند و وجهی به‌عنوان عیدی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

براساس این دستورالعمل؛ عیدی موردنظر در این دستورالعمل فقط به کارکنانی تعلق می‌گیرد که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه شروع به‌کار کرده و در حال خدمت هستند. پاداش (عیدی) آخر سال باید به‌صورت نقدی و یک‌جا پرداخت شود که منحصر به همین مرحله بوده و تقسیط و به دیون بردن آن برای سال‌های آتی ممنوع است.

به کارکنانی که از عضویت هیأت ‌علمی به حالت غیرهیأت ‌علمی تغییر وضعیت داده یا می‌دهند و یا بالعکس، عیدی به‌نسبت مدتی که در هر یک از وضعیت‌های مزبور اشتغال به‌کار داشته‌اند و مطابق با ضوابط مربوطه به‌صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می‌شود.

همچنین اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی نیمه‌وقت که به تمام‌وقت تغییر وضعیت داده‌اند و یا بالعکس، به‌نسبت مدتی که در هر یک از دو وضعیت نیمه‌وقت و تمام‌وقت اشتغال داشته‌اند، متناسب با وضعیت مزبور و برابر ضوابط مربوطه عیدی آنها محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

در این دستورالعمل تأکید شده است: پاداش عیدی اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی که در طول سال جاری از یک واحد به واحد دیگر مأمور یا منتقل شده‌­اند، از واحدی که حقوق دریافت می­ کنند، پرداخت خواهد شد. اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی دانشگاه که به دیگر نهادها و سازمان‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) مأمور شده‌اند، با توجه به دریافت تمام حقوق و مزایا از محل مأموریت (مقصد)، عیدی را نیز از همان محل مأموریت دریافت خواهند کرد.

اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی که براساس مفاد آیین‌نامه تخلفات انتظامی اعضای هیأت ‌عملی و یا آیین‌نامه دادرسی اداری کارکنان، در طول سال جاری به اخراج و یا انفصال دائم از خدمت دانشگاه محکوم شده و یا شوند، مشمول دریافت پاداش مزبور نخواهند بود. اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی که در سال 1398 قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل، با دانشگاه قطع همکاری کرده‌اند، به‌میزان کارکرد خود عیدی تعلق می‌گیرد.

اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده یا می‌کنند یا به‌موجب حکم قطعی از خدمت در دانشگاه به‌طور موقت منفصل شده یا می‌شود، می‌توانند پس از اشتغال مجدد به‌کار نسبت به ماه‌های کارکرد حسب مورد از پاداش آخر سال بهره‌مند می‌شوند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است: اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی که از مرخصی استعلاجی استفاده کرده یا می‌کنند و به طور موقت همکاری آنها با دانشگاه قطع شده یا می‌شود، می‌توانند پس از اشتغال به کار مجدد در صورتی که دستمزد ایام مرخصی استعلاجی آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد، از پاداش آخر سال و براساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل، بهره‌مند شوند.

براساس ماده ۹۱ قانون مالیاتی، پرداخت عیدی یک‌بار در سال به‌میزان 27 میلیون و 500 هزار ریال، معاف از مالیات بوده و مابقی تا سقف پرداخت عیدی مشمول ۱۰درصد کسر مالیات می‌شود.

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان