چهارمین جلسه کمیسیون انتشارات علمی شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

به ریاست دکتر طهرانچی
 چهارمین جلسه کمیسیون انتشارات علمی شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، چهارمین جلسه کمیسیون انتشارات علمی شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای این کمیسیون امروز در سازمان مرکزی برگزار شد.

در این جلسه که دکتر بابک نگاهداری رئیس و دکتر ایمان عطارزاده دبیر کمیسیون انتشارات علمی شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند، دکتر محمدرضا اردکانی سرپرست اداره کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی علوم، مهندسی و کشاورزی، دکتر علیرضا عراقیه مدیرکل امور پژوهش و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم انسانی و هنر، دکتر احمدی سرپرست دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر نوروزی معاون مرکز نشر دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه گزارشی از وضعیت نشر در معاونت های مربوطه پرداختند.

دکتر اردکانی سرپرست اداره کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی علوم، مهندسی و کشاورزی در این جلسه با بیان اینکه معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دارای 182 عنوان نشریه علمی است، گفت: معرفی ارکان جدید نشریات مطابق با آئین نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم، ارسال مدارک مربوط، ارسال احکام جدید سردبیر و اعضای هیأت تحریریه نشریات، درخواست مهلت بروزرسانی نشریات دارای تأخیر چاپ و لغو مجوز انتشار به دلیل عدم فعالیت نشریه، از اقدامات انجام شده درخصوص بازنگری اعضای هیأت تحریریه و سردبیری مجلات علمی است.

در ادامه این جلسه، درخواست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر راه اندازی «نشریه گفتمان اجتماعی انقلاب اسلامی» با محوریت نظریه‌پردازی و نوآوری در عرصه گفتمان اجتماعی انقلاب اسلامی و همچنین درخواست واحد اسلامشهر درخصوص راه اندازی نشریه «پژوهش‌های نوین در برنامه ریزی درسی» در زمینه برنامه ریزی درسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

© Copyright Islamic Azad Univercity ,Langarud Branch 2020. Design & Development by NAVIDIRANIAN